SZC logo

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203049/005 | 7800 Siklós Iskola u 10/a

Intézmény logo

Baranya Vármegyei SZC Garai Miklós Technikum és Szakképző Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • KRÉTA

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Irányító/fenntartó szervek.

Fenntartó:

Kulturális és Innovációs Minisztérium 
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6. 
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálati e-mail:  ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 
Sajtókapcsolat:  sajto@kim.gov.hu

 Középirányító szerv:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postai cím: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: (06-1) 303-9300
WEB: www.nive.hu
E-mail: szakkepzes@nive.hu

Munkáltató:

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum
Székhely: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.
Postai cím: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.
Telefon: +36-70-199-3528
E-mail:  info@szakkepzesbaranya.hu
Adószám: 15832104-2-02
Statisztikai számjel: 15832104-8532-312-02
Szakágazat:  853200
OM azonosító:  203049

Feladatellátási hely:

Baranya Vármegyei SZC Garai Miklós Technikum és Szakképző Iskola
Székhely 7800 Siklós Iskola u 10/a
Postai cím: 7800 Siklós Iskola u 10/a
Telefon: 
+36/70/3992837
E-mail:  garai.siklos@gmail.com
Igazgató Mikola Lajos József
Általános igazgatóhelyettes:  Stölkler Melinda
Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes:  Peti Lajos

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Intézményünk képzési típusa:         

 • Szakképző iskolai képzések nappali rendszerben 3 éves szakmai vizsgára felkészítő képzés
 • Érettségire felkészítő kétéves képzés 
 • Érettségi utáni szakmai végzettséget adó kétéves technikusi képzés 
 • Felnőttek szakmai képzése, oktatása

 

Célkitűzéseink:

A célkitűzések meghatározásánál a következő szempontokat vettük figyelembe:

 • A törvényes működés érdekében az intézmény működését meghatározó jogszabályokat;
 • A fenntartó által meghatározott feladatok maradéktalan teljesítését;
 • A Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum, mint munkáltató iránymutatásait az előírt feladatok végrehajtására, a szakmai feladatok teljesítésére, a gazdaságosság szem előtt tartása mellett;
 • Az aktuális tanévben a szakirányú oktatás megszervezése a duális képzőhelyek bevonásával történik
 • A duális képzőhelyekkel való együttműködés megszervezése, a kapcsolattartás rendjének és formáinak kialakítása, bővítése
 • „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című projekt újragondolt célkitűzéseit, irányelveit, különös tekintettel a jó gyakorlatok továbbvitelére;
 • A köznevelés tartalmi fejlesztésére vonatkozó dokumentumokat (kerettantervek, tanmenetek, tankönyvek változásai)

Különösen fontosnak tarjuk:

 • A duális képzőhelyekkel a kapcsolattartás formáinak és rendjének kialakítását
 • Az országos mérés-értékelés feladatinak határidőre történő minőségi elvégzését (Kompetencia, Netfit, érettségi vizsga, szakmai vizsga, ágazati alapvizsga);
 • Az országos mérésből adódó feladatok elvégzését: a kompetenciamérések eredményeinek elemzését, az erősségek és a beavatkozási területek meghatározását;
 • Képzési szerkezet, tehetséggondozás, intézmények közötti együttműködés területeinek meghatározását, az eredményesség növelése érdekében tett lépéseket;
 • Intézményfejlesztési stratégia összehangolását az országos, regionális és helyi stratégiákkal;
 • Oktatók, szülők és diákszervezet együttműködések támogatását;
 • Az érettségi és szakmai vizsgák tapasztalatainak hatékony hasznosítását;
 • Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező tapasztalatok belső megosztását;
 • Intézményi önértékelésből adódó teendők végrehajtását, az eredmények elemzését;
 • Az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében tett intézkedések, a GINOP-6.2.3-17 projekthez készített cselekvési terv messzemenő figyelembevételével, a jó gyakorlatok átmentésével, beépítésével az intézmény mindennapi életébe:
  • Tanulói előrehaladást támogató mentori és egyéb tevékenységeket;
  • Szakemberek bevonását a veszélyeztetett tanulók helyzetének a megoldására;
  • Esetkonferencia szervezését (gyermekjóléti szolgálat, családsegítő, iskolapszichológus, az intézményi gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, szociális munkás, az adott osztályban tanító oktatók bevonásával) a tanuló előrehaladásának támogatása érdekében,
  • Gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás, veszélyeztetettség jelzése, külső támogató segítség (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, szakszolgálat stb.) felé irányítás,
 • Önismereti, szociális készségeket fejlesztő foglalkozásokon való részvételt.

 

Az oktatói munka belső ellenőrzésének feladatai

 • biztosítsa az iskola szakmai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola szakmai programja szerint előírt) működését,
 • segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát,
 • az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az oktatók munkavégzéséről,
 • szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.

 

A működésünket meghatározó/szabályozó jogszabályok:

 • Alaptörvény
 • A gyermekek védelméről szóló 1997.XXXI.tv.
 • A gyermekek jogairól szóló Egyezményt kihirdető 1989.évi LXV. Törvény
 • Az aktuális tanév rendjéről szóló rendelet
 • Az aktuális év munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló rendelet
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC (bizonyos szakaszai: pl. ide került a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjének szabályozása)
 • A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (szakképzésre is vonatkozó szakaszai)
 • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. Törvény
 • A szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm.r.
 • A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
 • Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról
 • 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
 • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező, 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet, (szakképzésre is vonatkozó szakaszai)
 • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtására kiadott 229/2012.(VIII.28.) rendelet, (szakképzésre is vonatkozó szakaszai)
 • A 362/2011.(XII.30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 • Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, a szabálysértési nyilvántartás rendszeréről szóló 2012. évi II. Törvény
 • évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
 • Ágazati ajánlások a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez

  Garai tűzvédelmi szabályzat

Letöltés

  Garai munkavédelmi szabályzat

Letöltés

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

 • Tesco
 • Mecsek füszért
 • NSZFH
 • Titán Kft
 • Pénz7 iskola
SZC logo

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Baranya Vármegyei SZC Garai Miklós Technikum és Szakképző Iskola

   7800 Siklós Iskola u 10/a

  • Telefon: +36703992837

   E-mail: garai.siklos@gmail.com

   OM azonosító: 203049/005


  2023Baranya Vármegyei SZC Garai Miklós Technikum és Szakképző Iskola