SZC logo

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203049/005 | 7800 Siklós Iskola u 10/a

Intézmény logo

Baranya Vármegyei SZC Garai Miklós Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Irányító/fenntartó szervek.

Fenntartó:

Kulturális és Innovációs Minisztérium 
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6. 
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálati e-mail:  ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 
Sajtókapcsolat:  sajto@kim.gov.hu

 Középirányító szerv:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postai cím: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: (06-1) 303-9300
WEB: www.nive.hu
E-mail: szakkepzes@nive.hu

Munkáltató:

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum
Székhely: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.
Postai cím: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.
Telefon: +36-70-199-3528
E-mail:  info@szakkepzesbaranya.hu
Adószám: 15832104-2-02
Statisztikai számjel: 15832104-8532-312-02
Szakágazat:  853200
OM azonosító:  203049

Feladatellátási hely:

Baranya Vármegyei SZC Garai Miklós Technikum és Szakképző Iskola
Székhely 7800 Siklós Iskola u 10/a
Postai cím: 7800 Siklós Iskola u 10/a
Telefon: 
+36/70/3992837
E-mail:  garai.siklos@gmail.com
Igazgató Mikola Lajos József
Általános igazgatóhelyettes:  Stölkler Melinda
Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes:  Peti Lajos

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Intézményünk képzési típusa:         

 • Szakképző iskolai képzések nappali rendszerben 3 éves szakmai vizsgára felkészítő képzés
 • Érettségire felkészítő kétéves képzés 
 • Érettségi utáni szakmai végzettséget adó kétéves technikusi képzés 
 • Felnőttek szakmai képzése, oktatása

 

Célkitűzéseink:

A célkitűzések meghatározásánál a következő szempontokat vettük figyelembe:

 • A törvényes működés érdekében az intézmény működését meghatározó jogszabályokat;
 • A fenntartó által meghatározott feladatok maradéktalan teljesítését;
 • A Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum, mint munkáltató iránymutatásait az előírt feladatok végrehajtására, a szakmai feladatok teljesítésére, a gazdaságosság szem előtt tartása mellett;
 • Az aktuális tanévben a szakirányú oktatás megszervezése a duális képzőhelyek bevonásával történik
 • A duális képzőhelyekkel való együttműködés megszervezése, a kapcsolattartás rendjének és formáinak kialakítása, bővítése
 • „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című projekt újragondolt célkitűzéseit, irányelveit, különös tekintettel a jó gyakorlatok továbbvitelére;
 • A köznevelés tartalmi fejlesztésére vonatkozó dokumentumokat (kerettantervek, tanmenetek, tankönyvek változásai)

Különösen fontosnak tarjuk:

 • A duális képzőhelyekkel a kapcsolattartás formáinak és rendjének kialakítását
 • Az országos mérés-értékelés feladatinak határidőre történő minőségi elvégzését (Kompetencia, Netfit, érettségi vizsga, szakmai vizsga, ágazati alapvizsga);
 • Az országos mérésből adódó feladatok elvégzését: a kompetenciamérések eredményeinek elemzését, az erősségek és a beavatkozási területek meghatározását;
 • Képzési szerkezet, tehetséggondozás, intézmények közötti együttműködés területeinek meghatározását, az eredményesség növelése érdekében tett lépéseket;
 • Intézményfejlesztési stratégia összehangolását az országos, regionális és helyi stratégiákkal;
 • Oktatók, szülők és diákszervezet együttműködések támogatását;
 • Az érettségi és szakmai vizsgák tapasztalatainak hatékony hasznosítását;
 • Az innovatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazása terén jelentkező tapasztalatok belső megosztását;
 • Intézményi önértékelésből adódó teendők végrehajtását, az eredmények elemzését;
 • Az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében tett intézkedések, a GINOP-6.2.3-17 projekthez készített cselekvési terv messzemenő figyelembevételével, a jó gyakorlatok átmentésével, beépítésével az intézmény mindennapi életébe:
  • Tanulói előrehaladást támogató mentori és egyéb tevékenységeket;
  • Szakemberek bevonását a veszélyeztetett tanulók helyzetének a megoldására;
  • Esetkonferencia szervezését (gyermekjóléti szolgálat, családsegítő, iskolapszichológus, az intézményi gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, szociális munkás, az adott osztályban tanító oktatók bevonásával) a tanuló előrehaladásának támogatása érdekében,
  • Gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás, veszélyeztetettség jelzése, külső támogató segítség (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, szakszolgálat stb.) felé irányítás,
 • Önismereti, szociális készségeket fejlesztő foglalkozásokon való részvételt.

 

Az oktatói munka belső ellenőrzésének feladatai

 • biztosítsa az iskola szakmai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola szakmai programja szerint előírt) működését,
 • segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát,
 • az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az oktatók munkavégzéséről,
 • szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.

 

A működésünket meghatározó/szabályozó jogszabályok:

 • Alaptörvény
 • A gyermekek védelméről szóló 1997.XXXI.tv.
 • A gyermekek jogairól szóló Egyezményt kihirdető 1989.évi LXV. Törvény
 • Az aktuális tanév rendjéről szóló rendelet
 • Az aktuális év munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló rendelet
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC (bizonyos szakaszai: pl. ide került a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjének szabályozása)
 • A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (szakképzésre is vonatkozó szakaszai)
 • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. Törvény
 • A szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm.r.
 • A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
 • Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról
 • 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
 • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező, 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet, (szakképzésre is vonatkozó szakaszai)
 • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtására kiadott 229/2012.(VIII.28.) rendelet, (szakképzésre is vonatkozó szakaszai)
 • A 362/2011.(XII.30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 • Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, a szabálysértési nyilvántartás rendszeréről szóló 2012. évi II. Törvény
 • évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
 • Ágazati ajánlások a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez

  Garai tűzvédelmi szabályzat

Letöltés

  Garai munkavédelmi szabályzat

Letöltés

Gazdálkodási adatok

Archívum


Partnereink

SZC logo

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum


Baranya Vármegyei SZC Garai Miklós Technikum és Szakképző Iskola

7800 Siklós Iskola u 10/a

Telefon: +36703992837

E-mail: garai.siklos@gmail.com

OM azonosító: 203049/005


2024Baranya Vármegyei SZC Garai Miklós Technikum és Szakképző Iskola